khối 6 của một trường tổng cộng 90 học sinh trong dịp tổng kết nối hệ thống kê được số học sinh giỏi bằng 1/6 số học sinh cả khối số học sinh khá bằng

Question

khối 6 của một trường tổng cộng 90 học sinh trong dịp tổng kết nối hệ thống kê được số học sinh giỏi bằng 1/6 số học sinh cả khối số học sinh khá bằng 40% số học sinh cả khối số học sinh trung bình bằng 1/3 số học sinh cả khối còn lại là số học sinh tính số học sinh mỗi loại

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-08-04T19:54:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T19:56:14+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Bổ sung đề: Còn lại là số học sinh yếu.

   $\text{Khối 6 có số học sinh giỏi là:}$

  `90.(1)/(6)=15` (học sinh)

  $\text{Số học sinh khá là:}$

  `90.40%=90.(40)/(100)=36` (học sinh)

  $\text{Số học sinh trung bình là:}$

  `90.(1)/(3)=30` (học sinh)

  $\text{Số học sinh yếu là:}$

  `90-15-36-30=9` (học sinh)

  Đáp số : 15 học sinh giỏi

                 36 học sinh khá

                 30 học sinh trung bình

                 9 học sinh yếu

  0
  2021-08-04T19:56:39+00:00

  Số học sinh giỏi của khối 6 là:

  ​90 . 1/6 = 15 (học sinh)

  Số học sinh khá của khối 6 là:

  90 . 40% = 36 (học sinh)

  Số học sinh trung bình của khối 6 là:

  90 . 1/3 = 30 (học sinh)

  Số học sinh yếu của khối 6 là:

  90 – 15 – 36 – 30 = 9 (học sinh)

  Xin hay nhất cho nhóm !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )