Khối lượng tinh bột cần thiết để điều chế 4,6 tấn etanol 96%(Hiệu suất toàn bộ quá trình 70%) là bao nhiêu

Question

Khối lượng tinh bột cần thiết để điều chế 4,6 tấn etanol 96%(Hiệu suất toàn bộ quá trình 70%) là bao nhiêu

in progress 0
Autumn 16 phút 2021-10-05T16:45:36+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T16:46:50+00:00

  Đáp án:

  10,414 tấn

  Giải thích các bước giải:

   $(C_6H_{10}O_5)_n\xrightarrow{+H_2O,H^+}C_6H_{12}O_6\xrightarrow{lên\ men}2C_2H_5OH+2CO_2$

  $m_{C_2H_5OH\ nguyên\ chất}=4,6.90\%=4,14\ tấn$

  $n_{tinh bột\ pư}=\dfrac{1}{2}.n_{C_2H_5OH}=0,045.10^6\ mol$

  $H=70\%⇒n_{tinh bột\ thực\ tế}=0,045.10^6.\dfrac{100}{70}⇒_{tinh bột\ thực\ tế}=10,414\ tấn$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )