Lai giữa các cây P thuần chủng đc F1, cho F1 lai vs 1 cây chưa bt kg kh F2thu đc 50% quả bé,ngọt:50% quả to ngọt: 25%quả to, chua bt mỗi gen quy định

Question

Lai giữa các cây P thuần chủng đc F1, cho F1 lai vs 1 cây chưa bt kg kh F2thu đc 50% quả bé,ngọt:50% quả to ngọt: 25%quả to, chua bt mỗi gen quy định 1 tính trạng, tính trạng quả to trội hoàn toàn so vs tính trạng quả nhỏ
a, biên luận và xác định quy luật phân di truyền chi phối
b, xác định kg của f, lập sơ đồ lai

in progress 0
Hadley 12 phút 2021-09-07T08:01:13+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:02:49+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Quy ước;

  A- ngọt, a- chua

  B- to, b – bé

  F2: 

  Quả to : quả bé = 3:1 => F1 dị hợp Bb x Bb

  Quả ngọt : quả chua = 3:1=> F1 dị hợp Aa x Aa

  Tuy nhiện tỉ lệ kiểu hình ở F2 là : 1:2 :1$\neq$ ( 3:1)(3:1)

  Vậy 2 tính trạng này di truyền liên kết với nhau:

  F1:$\frac{Ab}{aB}$ 

  => P thuần chủng có KG : $\frac{Ab}{Ab}$ x $\frac{aB}{aB}$ 

  Sơ đồ lai:

  Ptc: $\frac{Ab}{Ab}$ ngọt, bé x $\frac{aB}{aB}$ chua, to

  G:                Ab                                        aB

  F1:        100% $\frac{Ab}{aB}$ to, ngọt

  F1 x F1: $\frac{Ab}{aB}$ to, ngọt x $\frac{Ab}{aB}$ to, ngọt

  G:         1Ab : 1aB                              1Ab : 1aB

  F2: 1 $\frac{Ab}{Ab}$ : 2 $\frac{Ab}{aB}$ : $\frac{aB}{aB}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )