Làm giùm mình bài này với: Tìm xy: xy + 2x = 3

Question

Làm giùm mình bài này với:
Tìm xy:
xy + 2x = 3

in progress 0
Samantha 1 tuần 2021-11-30T15:25:39+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T15:27:19+00:00

  $x, y \in Z$

  $xy+2x=3$

  $x(y+2)=3$ 

  Ta có $3= 1.3=3.1= (-1).(-3)= (-3).(-1)$ 

  – Nếu $x=1$ 

  $\Rightarrow y+2=3 \Leftrightarrow y=1$

  – Nếu $x=3$ 

  $\Rightarrow y+2=1 \Leftrightarrow y=-1$

  – Nếu $x=-1$ 

  $\Rightarrow y+2=-3 \Leftrightarrow y=-5$

  – Nếu $x=-3$ 

  $\Rightarrow y+2=-1 \Leftrightarrow y=-3$

  Vậy các cặp $(x;y)$ nguyên t/m là $(1;1), (3;-1), (-1;-5), (-3;-3)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )