-Làm hộ mình nhanh nhé các bạn ơi pls Câu 1: Tính chất nào sau đây không có ở Hidro A. Nặng hơn không khí B. Nhẹ nhất trong các chất khí C. Không màu

Question

-Làm hộ mình nhanh nhé các bạn ơi pls
Câu 1: Tính chất nào sau đây không có ở Hidro
A. Nặng hơn không khí B. Nhẹ nhất trong các chất khí
C. Không màu D. Tan rất ít trong nước
Câu 2: Khí nhẹ nhất trong các khí sau:
A. H 2 B. H 2 O C. O 2 D. CO 2
Câu 3: Công thức hóa học của hidro:
A. H 2 O B. H C. H 2 D. H 3
Câu 4: Cho 8g CuO tác dụng với H 2  ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thấy có m (g) chất rắn. Tính
m, chất rắn đó là chất nào?
A. Cu, m = 0,64g B. Cu, m = 6,4g
C. CuO dư, m = 4g D. Không xác định được
Câu 5: Tỉ lệ mol của Hidro và Oxi sẽ gây nổ mạnh là
A. 2:1 B. 1:3 C. 1:1 D. 1:2
Câu 6: Sau phản ứng của CuO và H 2  thì có hiện tượng gì:
A. Sau phản ứng, chất rắn màu đen chuyển thành xanh lam
B. Sau phản ứng, chất rắn màu đen chuyển thành đỏ
C. Có chất khí bay lên
D. Không có hiện tượng
Câu 7: Sản phẩm thu được sau khi nung Chì (II) oxit trong Hidro là
A. Pb B. H 2 C. PbO D. Không phản ứng
Câu 8: Cho 48g CuO tác dụng với khí H 2 khi đun nóng. Thể tích khí H 2 ( đktc) cho phản ứng
trên là:
A. 11,2 lít                   B. 13,44 lít                    C. 13,88 lít                        D. 14,22 lít
Câu 9: Cho khí H 2  tác dụng với Fe 2 O 3  đun nóng thu được 11,2g Fe. Khối lượng Fe 2 O 3   đã tham
gia phản ứng là:
A. 12g                    B.13g                          C.15g                                    D.16g
Câu 10: Đốt hỗn hợp gồm 10 m1 khí H 2   và 10 ml khí O 2 . Khí nào còn dư sau phản ứng?
A. H 2  dư           B. O 2 dư          C. 2 Khí vừa hết              D. Không xác định được
Phần 2: Tự luận
Bài 1: Người ta điều chế 24g đồng bằng cách dùng H 2   khử CuO.
a, Khối lượng CuO bị khử?
b, Thể tích khí H 2 (đktc) đã dùng?
Bài 2: Tính số gam nước sinh ra khi đốt cháy 42 lít khí hiđro với 16 lít khí oxi (các khí đều đo ở
đktc.)

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-11-14T02:25:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T02:26:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1a

  2a

  3c

  4b

  5a

  6b

  7a

  8b

  9d

  10b

  2 :tự luận

  câu 1;PTHH ;  CuO + H2 —> Cu + H2O

  ta có ;n Cu = 24 /64 =0,375 (mol)

  a,m CuO = 0,375 * 80=30 (gam)

  b, V H2 ( dktc) = 0,375* 22,4=8,4(lít)

  câu 2; PTHH ; 2H2 + O2 –>2H2O  (nhiệt)

   ta có ;n H2 =42/22,4=1,875 (mol)

            n O2 = 16/22,4=0,714285(mol)

  ta xét tỉ lệ;1,875/2  >  0,714285

  => H2 dư , O2 hết

  => m H2O =0,724285 * 18=12,85 (gam)

  0
  2021-11-14T02:26:54+00:00

  Đáp án

  Giải thích các bước giải:

   1a

  2a

  3c

  4b

  5a

  6b

  7a

  8b

  9d

  10b

  2 :tự luận

  câu 1;PTHH ;  CuO + H2 —> Cu + H2O

  ta có ;n Cu = 24 /64 =0,375 (mol)

  a,m CuO = 0,375 * 80=30 (gam)

  b, V H2 ( dktc) = 0,375* 22,4=8,4(lít)

  câu 2; PTHH ; 2H2 + O2 –>2H2O  (nhiệt)

   ta có ;n H2 =42/22,4=1,875 (mol)

            n O2 = 16/22,4=0,714285(mol)

  ta xét tỉ lệ;1,875/2  >  0,714285

  => H2 dư , O2 hết

  => m H2O =0,724285 * 18=12,85 (gam)

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )