Lập công thức hóa học của : Na(1) , Mg(2),Fe(3),lần lượt liên kết với : a) Cl(1) b) O(2) c) SO4(2) d) PO4(3) e) NO3(1) f) S(2) Cái phần mở ngoạc có

Question

Lập công thức hóa học của : Na(1) , Mg(2),Fe(3),lần lượt liên kết với :
a) Cl(1)
b) O(2)
c) SO4(2)
d) PO4(3)
e) NO3(1)
f) S(2)
Cái phần mở ngoạc có số là hóa trị nha tại k nghi đc số la mã

in progress 0
Caroline 4 giờ 2021-09-19T13:54:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T13:55:48+00:00

  a.Gọi CTHH của hợp chất là $Na_xCl_y$

  Ta có :

  $x.I=I.y$

  $⇒\dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{1}$

  Vậy CTHH của hợp chất là NaCl

  Gọi CTHH của hợp chất là $Mg_xCl_y$

  Ta có :

  $x.II=I.y$

  $⇒\dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{2}$

  Vậy CTHH của hợp chất là $MgCl_2$

  Gọi CTHH của hợp chất là $Fe_xCl_y$

  Ta có :

  $x.III=I.y$

  $⇒\dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{3}$

  Vậy CTHH của hợp chất là $FeCl_3$

  b.Gọi CTHH của hợp chất là $Na_xO_y$

  Ta có :

  $x.I=II.y$

  $⇒\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{1}$

  Vậy CTHH của hợp chất là $Na_2O$

  Gọi CTHH của hợp chất là $Mg_xO_y$

  Ta có :

  $x.II=II.y$

  $⇒\dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{1}$

  Vậy CTHH của hợp chất là MgO

  Gọi CTHH của hợp chất là $Fe_xO_y$

  Ta có :

  $x.III=II.y$

  $⇒\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{3}$

  Vậy CTHH của hợp chất là $Fe_2O_3$

  c.Gọi CTHH của hợp chất là $Na_x(SO_4)_y$

  Ta có :

  $x.I=II.y$

  $⇒\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{1}$

  Vậy CTHH của hợp chất là $Na_2SO_4$

  Gọi CTHH của hợp chất là $Mg_x(SO_4)_y$

  Ta có :

  $x.II=II.y$

  $⇒\dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{1}$

  Vậy CTHH của hợp chất là $MgSO_4$

  Gọi CTHH của hợp chất là $Fe_x(SO_4)_y$

  Ta có :

  $x.III=II.y$

  $⇒\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{3}$

  Vậy CTHH của hợp chất là $Fe_2(SO_4)_3$

  d.Gọi CTHH của hợp chất là $Na_x(PO_4)_y$

  Ta có :

  $x.I=III.y$

  $⇒\dfrac{x}{y}=\dfrac{3}{1}$

  Vậy CTHH của hợp chất là $Na_3PO_4$

  Gọi CTHH của hợp chất là $Mg_x(PO_4)_y$

  Ta có :

  $x.II=III.y$

  $⇒\dfrac{x}{y}=\dfrac{3}{2}$

  Vậy CTHH của hợp chất là $Mg_2(PO_4)_3

  Gọi CTHH của hợp chất là $Fe_x(PO_4)_y$

  Ta có :

  $x.III=III.y$

  $⇒\dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{1}$

  Vậy CTHH của hợp chất là $FePO_4$

  e.Cách làm tương tự 

  $NaNO_3 \\Mg(NO_3)_2 \\Fe(NO_3)_3 \\f.Na_2S \\MgS \\Fe_2S_3$

  0
  2021-09-19T13:56:13+00:00

  $a) NaCl , MgCl_{2} , FeCl_{3}$

  $b) Na_{2}O , MgO , Fe_{2}O_{3}$

  $c) Na_{2}SO_{4} , MgSO_{4} , Fe_{2}(SO_{4})_{3}$

  $d) Na_{3}PO_{4} , Mg_{3}(PO_{4})_{2} , FePO_{4}$

  $e) NaNO_{3} , Mg(NO_{3})_{2} , Fe(NO_{3})_{3}$

  $f) Na_{2}S , MgS , Fe_{2}S_{3}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )