`lim_{x->3} ( (5x^3-8x-13)/(x^2 – 5) )` Cần gấp

Question

`lim_{x->3} ( (5x^3-8x-13)/(x^2 – 5) )`
Cần gấp

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-07-24T19:37:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:38:42+00:00

  Đáp án:

  `lim_{x->3} ( (5x^3-8x-13)/(x^2 – 5) )`

  `=(5.3^3-8.3-13)/(3^2-5)=(135-24-13)/(9-5)`

  `=98/4=49/2`

  0
  2021-07-24T19:38:49+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   `\lim_{x \to 3} ((5x^3-8x-13)/(x^2-5))` 

  `=(5.3^3-8.3-13)/(3^2-5)`

  `=(98)/(4)`

  `=(49)/(2)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )