lớp 5A có 28 học sinh .Số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ .Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em giúp mink với nha

Question

lớp 5A có 28 học sinh .Số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ .Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em
giúp mink với nha

in progress 0
Samantha 3 giờ 2021-09-08T14:22:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:23:56+00:00

  giải

  Số học sinh nam là : 

      28 : ( 3 + 4 ) x 3 = 12 (hs) 

  Số học sinh nữ là :

      28 – 12 = 16 (hs)

  Số học sinh nữ hơn số học sinh nam số học sinh là :

      16 – 12 = 4 ( em )

                Đáp số: 4 em

   

  0
  2021-09-08T14:24:05+00:00

  $\text{Tổng số phần bằng nhau là:}$

  $\text{3 + 4 = 7 (phần)}$

  $\text{Giá trị mỗi phần là:}$

  $\text{28 ÷ 7 = 4 (học sinh)}$

  $\text{Số học sinh nam lớp 5A có là:}$

  $\text{4 × 3 = 12 (học sinh)}$

  $\text{Số học sinh nữ lớp 5A có là:}$

  $\text{28 – 12 = 16 (học sinh)}$

  $\text{Số học sinh nữ hơn số học sinh nam là:}$

  $\text{16 – 12 = 4 (học sinh)}$

  $\text{Đáp số: 4 học sinh}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )