lớp 5a có số bạn nam bằng 3/4 số bạn nữ.Nếu có thêm 1 bạn nam thì số bạn nam băng 4/5 số bạn nữ .Tính số học sing của lớp 5a đó ? giải chi tiết hộ em

Question

lớp 5a có số bạn nam bằng 3/4 số bạn nữ.Nếu có thêm 1 bạn nam thì số bạn nam băng 4/5 số bạn nữ
.Tính số học sing của lớp 5a đó ? giải chi tiết hộ em với ạ xin cảm ơn

in progress 0
Adeline 2 ngày 2021-09-27T20:09:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T20:10:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi $\frac{3}{4}$ =75%

  $\frac{4}{5}$=80%

  1 bạn học sinh tương ứng với số % số bạn học sinh nữ là:

  80-75=5%

  Só bạn nữ là:

  1:5 x 20=20(học sinh)

  Số bạn nam là:

  20 x $\frac{3}{4}$ =15(học sinh)

  Số học sinh lớp 5a là:

  20+15=35(học sinh)

  Đáp số:35 học sinh

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-09-27T20:11:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 34 =75%

  45=80%

  1 bạn học sinh tương ứng với số % số bạn học sinh nữ là:

  80-75=5%

  Só bạn nữ là:

  1:5 x 20=20(học sinh)

  Số bạn nam là:

  20 x 34 =15(học sinh)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )