lớp 6A có 40 học sinh số học sinh khá chiếm 30% số học sinh cả lớp số học sinh khá bằng 6/11 số Hs trung bình, còn lại là Hs giỏi. Tính số Hs mỗi loạI

Question

lớp 6A có 40 học sinh số học sinh khá chiếm 30% số học sinh cả lớp số học sinh khá bằng 6/11 số Hs trung bình, còn lại là Hs giỏi. Tính số Hs mỗi loạI

in progress 0
Alice 1 giờ 2021-10-24T00:58:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:00:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số học sinh khá là

  `40.30%=12(học sinh)`

  Số học sinh trung bình là

  `12:6/11=12.11/6=22(học sinh)`

  Số học sinh giỏi là

  `40-22-12=6(học sinh)`

  0
  2021-10-24T01:00:17+00:00

  ĐỀ: Lớp 6A có 40 học sinh số học sinh khá chiếm 30% số học sinh cả lớp số học sinh khá bằng 6/11 số hs trung bình, còn lại là Hs giỏi. Tính số hs mỗi loại.

  Bài làm

  Số hs khá là:

  30% × 40 ÷ 100% = 12 (học sinh).

  Số hs trung bình là:

  12 ÷ $\frac{6}{11}$ = 22 (học sinh).

  Số hs giỏi là:

  40 – ( 22 + 12 ) = 6 (học sinh).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )