mẹ đi chợ mua về một số cá.Biết số cá của mẹ mua nhiều hơn 15 con nhưng ít hơn số tròn chục tiếp theo của 15. Mỗi ngày gia đình ăn 3 con cá thì số cá

Question

mẹ đi chợ mua về một số cá.Biết số cá của mẹ mua nhiều hơn 15 con nhưng ít hơn số tròn chục tiếp theo của 15. Mỗi ngày gia đình ăn 3 con cá thì số cá mẹ mua sau 1 thời gian vừa đủ hết. Hỏi mẹ mua bao nhiêu con cá

in progress 0
Camila 2 ngày 2021-12-07T23:52:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:53:40+00:00

  gọi số cá mẹ mua là a

  số tròn chục tiếp theo của 15 là 20

  vì số cá của mẹ mua nhiều hơn 15 con nhưng ít hơn 20 con nên số cá có thể là

  16,17,18,19

  mà Mỗi ngày gia đình ăn 3 con cá thì số cá mẹ mua sau 1 thời gian vừa đủ hết nên a chia hết cho a

  vậy mẹ mua 18 con cá

  0
  2021-12-07T23:54:20+00:00

  Đáp án:

   $18\mbox{ con cá}$ 

  Giải thích các bước giải:

   Số tròn chục tiếp theo của $15$ là $20$. Do số cá mẹ mua nhiều hơn $15$ và ít hơn $20$ nên số cá mẹ mua có thể là $16,\ 17,\ 18,\ 19$.

  Mỗi ngày gia đình ăn $3$ con cá thì sau một thời gian thì vừa đủ hết chứng tỏ số cá mẹ mua là số chia hết cho $3$. 

  Trong các số trên thì chỉ có số $18$ là chia hết cho $3$.

  Vậy số cá mẹ đã mua là $18$ con cá.

  Đ/S: $18\mbox{ con cá}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )