Mêtan – axetylen- bezen-clobenzen- natriphenolat-phenol. Axetylen- vinylclorua- nhựa P.C.V. HOÀN THÀNH CHUỖI PHẢN ỨNG

Question

Mêtan – axetylen- bezen-clobenzen- natriphenolat-phenol. Axetylen- vinylclorua- nhựa P.C.V. HOÀN THÀNH CHUỖI PHẢN ỨNG

in progress 0
Piper 1 năm 2021-10-13T05:51:41+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:52:54+00:00

  Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học:

  $2CH_4 \xrightarrow{1500^oC,\text{ làm lạnh nhanh}} C_2H_2 + 3H_2$

  $CH \equiv CH \xrightarrow{t^o,xt,a/p} C_6H_6$

  $C_6H_6 + Cl_2 \xrightarrow{\text{bột Fe}} C_6H_5Cl + HCl$

  $C_6H_5Cl + 2NaOH \xrightarrow{t^o\ cao,\ p\ cao} C_6H_5 ONa + NaCl + H_2O$

  $C_6H_5 ONa + CO_2 + H_2O \to C_6H_5OH + NaHCO_3$

  0
  2021-10-13T05:53:05+00:00

  Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học:

  2CH4 — 1500^oC , làm lạnh nhanh –> C2H2+3H2

  CH ≡ CH — t^o,xt,a/p –> C6H6

  C6H6 + Cl2 — Fe –> C6H5Cl + HCl

  C6H5Cl + 2NaOH — t^o cao, p cao –> C6H5ONa + NaCl + H2O

  C6H5ONa + CO2 + H2O —-> C6H5OH + NaHCO3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )