mình đang cần gấp 6 mũ 3 + 3 . 6 mũ 2 . 3 mũ 3 / -13

Question

mình đang cần gấp
6 mũ 3 + 3 . 6 mũ 2 . 3 mũ 3 / -13

in progress 0
Caroline 5 tháng 2021-07-13T09:11:04+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T09:12:12+00:00

  Đáp án:

  `=(-3132)/13`

  Giải thích các bước giải:

   `(6³+3.6².3³)/-13`

  `=(216+36.81)/-13`

  `=(216+2916)/-13`

  `=(3132)/-13`

  `=(-3132)/13`

  0
  2021-07-13T09:12:27+00:00

  Đáp án:

  Ta có : 

  `(6^3 + 3.6^2 .3^3)/(-13)`

  `= [6^2 .6 + 81.6^2]/(-13)` 

  `= [6^2 . (6 + 81)]/(-13)`

  `= [36 . 87]/(-13)`

  `= (-3132)/13`

  Giải thích các bước giải:

   Đè bị sai thì phải thường là rút gọn được `-13`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )