Mọi người giúp mình vs ạ. Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 50 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin và 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp bằng một lượng oxi vừa đủ

Question

Mọi người giúp mình vs ạ.
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 50 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin và 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 375 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn toàn bộ Y đ qua dung dịch H2SO4 đặc (dư). Thể tích khí còn lại là 175 ml. Các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. Hai hiđrocacbon đó là
A. C2H4 và C3H6 B. C3H¬6 và C4H8 C. C2H6 và C3H8 D. C3H8 và C4H10
Câu 18: Cho 1 muối có CTPT C3H12O3N2 . Cho 12,4 g muối trên tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi trong đó có chứa 1 chất hữu cơ đơn chức bậc 1 và phần rắn chỉ có các chất vô cơ. Khối lượng của phần rắn là:
A. 14,5 g B. 12,6 g C. 10,6 g D. 12,75 g
Câu 19: Hỗn hợp M gồm 1 anken và 2 amin no đơn chức mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp nhau (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít khí O2 (đkc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít khí CO2 (đktc). Chất Y là: A. butylamin B. etylamin C. propylamin D. etylmetylamin Câu 20: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là A. 7. B. 5. C. 8. D. 4. Câu 21: Hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối D và E (MD < ME) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y là A. 4,24. B. 3,18. C. 5,36. D. 8,04. Câu 22: Chất X (CnH2n+4O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức, chất Y (CmH2m+4O2N2) là muối của amoni của một aminoaxit. Cho m gam E gồm X và Y (có tỉ lệ mol tương ứng là 7 : 3) tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 0,17 mol etylamin và 15,09 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 71. B. 52. C. 68. D. 77. Câu 23: Cho 19,8 gam hỗn hợp E chứa chất hữu cơ X (C2H7O3N) và chất hữu cơ Y (C2H8O3N2) vào 400 ml dung dịch NaOH 1M, đun nhẹ. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch F chứa các chất vô cơ; đồng thời thoát ra 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí có khả năng làm quì tìm ẩm hóa xanh. Cô cạn dung dịch F thu được lượng rắn khan là. A. 18,86 gam B. 22,72 gam C. 20,48 gam D. 17,68 gam Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có công thức phân tử C2H8O3N2 và C4H12O4N2 đều no, mạch hở tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm 2 chất hữu cơ đều có khả năng làm quì tím ẩm hóa xanh. Tỉ khối của Y so với H2 bằng 22,6 và dung dịch Z có chứa m gam hỗn hợp 3 muối. Giá trị của m là. A. 27,45 gam. B. 19,55 gam. C. 29,50 gam. D. 24,50 gam.

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-11-21T21:29:06+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T21:30:41+00:00

  Đáp án:

  Chắc ko cần lời giải đâu:v

   

  Giải thích các bước giải:

   C17: C

  C18: chịu 

  C19:B

  C20:C

  C21 : D

  C22: D ( vượt 1% đc ko nữa :v )

  C23: chịu 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )