Mong các mod giúp đỡ cho 100g dd na2so3 5% vào 150g dd h2so4 10%. tính c% các chất trong dd thu được sau pứ

Question

Mong các mod giúp đỡ
cho 100g dd na2so3 5% vào 150g dd h2so4 10%. tính c% các chất trong dd thu được sau pứ

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-09-23T15:35:53+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:37:03+00:00

  -m ct Na2SO3=$\frac{5.100}{100}$ =5 g

  n Na2SO3=$\frac{5}{126}$ ≈0,04 mol

  -m ct H2SO4=$\frac{150.10}{100}$ =15 g

  n H2SO4=$\frac{15}{98}$ ≈0,153 mol

             Na2SO3+H2SO4→Na2SO4+SO2↑+H2O

  trc pứ:  0,04         0,153                                            mol

  pứ:       0,04         0,04        0,04        0,04                 mol

  sau pứ:   0           0,113      0,04        0,04                 mol

  -mdd sau pứ :H2SO4 dư, Na2SO4

  mdd sau=mdd Na2SO3+mdd Na2SO3-m SO2

                =100+150-0,04.64 =247,44 g

  m ct H2SO4 dư=0,113.98=11,074 g

  m ct Na2SO4=0,04.142=5,68 g

  C% H2SO4 dư=$\frac{11,074}{247,44}$ .100≈4,475 %

  C% Na2SO4=$\frac{5,68}{247,44}$ .100≈2,3 %

  ………………………………….chúc bạn học tốt……………………………..

                 

  0
  2021-09-23T15:37:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )