một bếp ăn dự trữ đủ gạo cho 120 người ăn trong120 người ăn trong 14 ngày.nhưng thực tế có thêm người ăn nữa nên số gạo chỉ đủ cho 12 ngày.hỏi có bao

Question

một bếp ăn dự trữ đủ gạo cho 120 người ăn trong120 người ăn trong 14 ngày.nhưng thực tế có thêm người ăn nữa nên số gạo chỉ đủ cho 12 ngày.hỏi có bao nhiêu người nữa

in progress 0
Julia 19 phút 2021-09-10T15:13:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T15:14:59+00:00

  $\text{Giải thích các bước giải:}$

  $\text{Tổng số người ăn trong 12 ngày là :}$

     $\text{120 × 14 ÷ 12 = 140 (người)}$

  $\text{Có thêm số người ăn là :}$

     $\text{140 – 120 = 20 (người)}$

             $\text{Đ/s : …}$
  $\text{Chúc bạn học tốt !}$

   

  0
  2021-09-10T15:15:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Một người ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

  120 x 14 =  1680 (ngày)    

  Tổng số người ăn sau khi thêm là:

  1680 : 12 = 140 (người)

  Số người thêm là:

  140 – 120 = 20 (người)

  Đáp số: 20 người

  Chúc bạn học tốt

                             

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )