Một con kiến mỗi phút bò được 2,5m. Hỏi vận tốc kiến bò được bao nhiêu km/giờ ?

Question

Một con kiến mỗi phút bò được 2,5m. Hỏi vận tốc kiến bò được bao nhiêu km/giờ ?

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-09-20T21:04:43+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T21:05:53+00:00

   $\text{Đổi 1 giờ = 60 phút}$

   $\text{Vận tốc con kiến bò được là :}$

          $2,5 × 60 = 150 (m)$

            Đổi $150m = 0,15km$

        Vậy vận tốc con kiến bò được là : $0,15$ km/giờ

     $@YuuSaji$

  0
  2021-09-20T21:06:16+00:00

  Đáp án:

   Một tiếng con kiến bò được số km là:

  `2,5 xx 60=150(m)`

  Đổi 150 m=0,15 km

  Vậy vận tốc kiến bò được 0,15km/h

  XIN HAY NHẤT NHA

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )