Một đoạn ADN có chiều dài 4630,8 Ao , đoạn ADN này gồm 2 gen cấu trúc .Phân tử Protein đc tổng hợp từ gen thứ nhất có số axit amin nhiều hơn số axit a

Question

Một đoạn ADN có chiều dài 4630,8 Ao , đoạn ADN này gồm 2 gen cấu trúc .Phân tử Protein đc tổng hợp từ gen thứ nhất có số axit amin nhiều hơn số axit amin đc tổng hợp từ gen thứ 2 là 50 axit amin .
a> Tìm số axit amin của mỗi phân tử protein ?
b> Tính chiều dài của mỗi gen ?
c>Nếu mỗi gen trên sao mã 3 lần , mỗi mARN sinh ra đều tạo nên 5 phân tử protein thì trong tất cả protein này chứa tổng số bao nhiêu peptit?

in progress 0
Valentina 15 phút 2021-09-12T22:57:51+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:59:11+00:00

  Số nucleotit của ADN: 4630,8 : 3,4 x 2 = 2724

  Tổng số nucleotit trên 2 mARN: 2724 : 2 = 1362

  Tổng số mã bộ ba: 1362 : 3 = 454

  Có 2 mã kết thúc, 2 axit amin mở đầu bị cắt để tạo protein hoàn chỉnh, vậy tổng số axit amin trong phân tử protein là: 454 – 2 – 2 = 450

  Mà aa1 – aa2 = 50

  Vậy số axit amin ở phân tử protein 1 là: (450 + 50) : 2 = 250 

  Số axit amin ở phân tử protein 2 là: 250 – 50 = 200

  b, Số nucleotit trên mARN 1 là: 250 x 3 + 2 x 3 = 756

  Chiều dài gen 1: 756 x 3,4 = 2570,4

  Chiều dài gen 2: 4630,8 – 2570,4 = 2060,4

  c, Số liên kết peptit ở 2 phân tử protein là: 450 – 2 = 448

  Số liên kết peptit trong tất cả các protein: 2³ x 5 x 448 = 17920 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )