một xe máy chuyển động nhanh dần đều , trong 5 giây đầu tiên đi được 8,75m . Biết vận tốc xe máy lúc 3s là 2m/s . Tìm vận tốc đầu xe máy . đáp án : V

Question

một xe máy chuyển động nhanh dần đều , trong 5 giây đầu tiên đi được 8,75m . Biết vận tốc xe máy lúc 3s là 2m/s . Tìm vận tốc đầu xe máy .
đáp án :
Vo = 0,5 m/s
a= 0,5m/s^2
*tìm thời gian vật đi được từ lúc hãm phanh đến dừng hẳn , biết rằng gia tốc của vật kh đổi và hãm phanh ngay thời điểm t=9s , quãng đường đi được 20m

in progress 0
Emery 2 tuần 2021-08-30T16:48:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T16:49:34+00:00

  Đáp án:

  Vo = 0,5 m/s; a= 0,5m/s^2

  Giải thích các bước giải:

  a) QĐ đi được trong 5s đầu: s= 8,75 (m)

            suy ra s= v0t + 1/2at^2  = v0.5 + 1/2a.5^2 = 5v0 + 12,5a = 8,75m

  Vận tốc xe máy lúc t=3s: v= 2m/s

            suy ra v= v0 +at = v0 + 3.a = 2m/s

  Ta có HPT: 5v0 + 12,5a = 8,75

                    v0 + 3.a = 2

  Giải HPT ta được V0 = 0,5 m/s; a= 0,5m/s^2

  0
  2021-08-30T16:50:31+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  {v_o} = 0,5m/s\\
  a = 0,5m/{s^2}\\
  t = 8s
  \end{array}$ 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  s = {v_o}t + \dfrac{1}{2}a{t^2} \Leftrightarrow 5{v_o} + \dfrac{1}{2}.a{.5^2} = 8,75 \Leftrightarrow 2{v_o} + 5a = 3,5\\
  v = {v_o} + at \Leftrightarrow {v_o} + 3a = 2
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {v_o} = 0,5m/s\\
  a = 0,5m/{s^2}
  \end{array} \right.
  \end{array}$

  Vận tốc của vật lúc t = 9s là:

  $\begin{array}{l}
  v{‘^2} – v = 2as\\
   \Leftrightarrow 0 – {5^2} = 2.a.20\\
   \Leftrightarrow a =  – 0,625m/{s^2}
  \end{array}$

  Thời gian để vật dừng hẳn là:

  $v’ = v + at = 0 \Rightarrow t = \dfrac{{ – v}}{a} = \dfrac{{ – 5}}{{ – 0,625}} = 8s$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )