Một gen có 24 chu kì xoắn , tổng số nucleot loại T với một loại khác chiếm 40% tổng số nucleoit của gen . Mạch 1 của gen có A chiếm 20% , X chiếm 25%

Question

Một gen có 24 chu kì xoắn , tổng số nucleot loại T với một loại khác chiếm 40% tổng số nucleoit của gen . Mạch 1 của gen có A chiếm 20% , X chiếm 25% tổng số nucleoit của mạch
a) tính số nucleoit trên 2 mạch của gen
b) Tính số liên kết của gen.

in progress 0
Jade 1 tháng 2021-09-11T23:32:16+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T23:34:02+00:00

  Tổng số nucleotit trong gen đó là `240 x 20 = 4800`

  Ta có T + A = `40%` =>T = A = `20 %`

  Xét mạch 1 có 2400 nucleootit

  có  A1 = 20 % => T 1 =20% => A1 = T1 = 480 => Mạch 2 có A2 = T2 = 480

                             `X1 = 25% => G= 25% = 0.25x 1200 = 600;   X 2 = 840`

  0
  2021-09-11T23:34:11+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Tổng số Nu của gen là:

  `240 × 20 = 4800` Nu

  – Theo bài ra, ta có:

  `%A + \%T = 40\%`

  – Mà `\%A = \%T`

  `⇒ \%A = \%T = 40\% : 2 = 20\%`

  – Số Nu loại A và T của gen là:

  `4800 × 20\% = 960` Nu

  – Số Nu loại G và X của gen là:

  `(4800 – 960 × 2) : 2 = 1440` Nu

  – Số Nu của `A_1` và `T_2` là:

  `2400 × 20\% = 480` Nu

  – Số Nu của `A_2` và `T_1` là:

  `960 – 480 = 480` Nu

  – Số Nu của `X_1` và `G_2` là:

  `2400 × 25\% = 600` Nu

  – Số Nu của `X_2` và `G_1` là:

  `1440 – 600 = 840` Nu

  b.

  – Số liên kết Hiđrô của gen là:

  `2.960 + 3.1440 = 6240` liên kết Hiđrô

  – Số liên kết hóa trị nối giữa các Nuclêôtit của gen là:

  `4800 – 2 = 4798` liên kết hóa trị

  – Số liên kết hóa trị có trong gen là:

  `2.4800 – 2 = 9598` liên kết hóa trị

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )