Một gen có chiều dài 0,408 Mm, biết số nu loại A =30 % tổng số nu của gen ,gen nhân đôi 3 lần liên tiếp a) tính số (nu ) môi trường cũng cấp cho gen n

Question

Một gen có chiều dài 0,408 Mm, biết số nu loại A =30 % tổng số nu của gen ,gen nhân đôi 3 lần liên tiếp
a) tính số (nu ) môi trường cũng cấp cho gen nhân đôi
b) tính số nu từng loại cho môi trường cung cấp cho gen nhân đôi

in progress 0
Emery 25 phút 2021-09-12T16:16:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T16:17:34+00:00

  Đáp án:

  * Đổi 0,408 mm = 4080000 $A^{o}$ 

  – Tổng số Nu của gen là:

  4080000 × 2 : 3,4 = 2400000 Nu

  a.

  – Số Nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi 3 lần là:

  2400000 × ($2^{3}$ – 1) = 16800000 Nu

  b.

  – Số Nu loại A và T của gen là:

  2400000 × 30% = 720000 Nu

  – Số Nu loại A và T môi trường cung cấp cho gen nhân đôi 3 lần là:

  720000 × ($2^{3}$ – 1) = 5040000 Nu

  – Số Nu loại G và X của gen là:

  (2400000 – 720000 × 2) : 2 = 480000 Nu

  – Số Nu loại G và X môi trường cung cấp cho gen nhân đôi 3 lần là:

  480000 × ($2^{3}$ – 1) = 3360000 Nu

  0
  2021-09-12T16:17:43+00:00

   Số Nu của gen là 

  N=2l/3,4=2400 Nu

  Số (nu ) môi trường cũng cấp cho gen nhân đôi

  Nmt=Nx($2^{3}$ -1)=16800 Nu

  A=T=30%x2400=720 Nu 

  G=X=480 

  Số Nu từng loại mt cung cấp là 

  Amt=Tmt=Ax($2^{3}$ -1)=5040 Nu 

  Gmt=Xmt=Gx($2^{3}$ -1)=3360 Nu 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )