Một gen có chiều dài 4080 Ao , có A=30% số nucleotit của gen .Gen này tự sao 5 đợt tạo thành các gen con .Mỗi gen con sao mã 3 lần , mỗi mã sao cho 5

Question

Một gen có chiều dài 4080 Ao , có A=30% số nucleotit của gen .Gen này tự sao 5 đợt tạo thành các gen con .Mỗi gen con sao mã 3 lần , mỗi mã sao cho 5 riboxom trượt qua ko trở lại .Hãy xác định : a> Số nucleotit tự do từng loại môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tự sao của gen ? b> Số liên kết hiđro bị phá vỡ và số liên kết hóa trị hình thành giữa các nucleotit trong quá trình tự sao ?
c>Tổng số ribo nucleotit môi trường cần cung cấp cho các gen con sao mã ?
d>Có bao nhiêu lượt tARN được điều đến để giải mã cho các mARN ?
e>Có bao nhiêu axit amin đc liên kết vào các phân tử protein để thực hiện chức năng sinh học ?

in progress 0
Abigail 14 phút 2021-09-12T23:15:56+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:17:31+00:00

  Số nucleotit của gen là: 4080 : 3,4 x 2 = 2400

  Theo bài ra ta có: A = T = 30% x 2400 = 720

  → G = X = (2400 – 720 x 2) : 2 = 480

  a, Số nucleotit mỗi loại môi trường cung cấp:  

  G = X = 480 x ($2^{5}$ – 1)  = 14880

  A = T = 720 x ($2^{5}$ – 1) = 22320

  b, Số liên kết H của gen là: 2A + 3G = 2880

  Số liên kết H bị phá vỡ: 2880 x ($2^{5}$ – 1) = 89280

  Số liên kết H được hình thành: 2880 x ($2^{5+1}$ – 2) = 178560

  c, Số phân tử ADN con được tạo ra: $2^{5}$ = 32

  Số ARN tạo thành: 32 x 3 = 96

  Số nuleotit trên mỗi ARN: 2400 : 2 = 1200

  Số nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình sao mã: 1200 x 96 = 115200

  d, Số chuỗi polipeptit hình thành: 96 x 5 = 480

  Tổng hợp mỗi chuỗi polipeptit cần: 1200 : 3 – 1 = 400 tARN

  Tổng số tARN cần dùng: 400 x 480 = 192000

  e, Sau khi tổng hợp xong mỗi chuỗi polipeptit sẽ bị cắt đi mã mở đầu, vậy số axit main còn lại là: 

  192000 – 480 = 191520

  b, Số phân tử ADN mới hoàn toàn: $2^{5}$ – 2 = 30

  c, Số nucleotit môi trường cung cấp: 3000 x ($2^{5}$ – 1) = 93000

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )