Một hòn bi m=250g được ném lên cao với v=4,5m/s từ độ cao h=1,5m so với mặt đất .chọn góc thế năng tại mặt đất. Lấy y=10m/s. a). Tính động năng, thế

Question

Một hòn bi m=250g được ném lên cao với v=4,5m/s từ độ cao h=1,5m so với mặt đất .chọn góc thế năng tại mặt đất. Lấy y=10m/s.
a). Tính động năng, thế năng,cơ năng của vật.
b). Tìm vị trí của vật mà động năng = thế năng
c). Tìm vị trí của vật mà động năng = 2 lần thế năng

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-09-12T00:45:56+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:47:37+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  {\rm{a}}{\rm{.}}{{\rm{W}}_{d0}} = 2,5J\\
  {{\rm{W}}_{t0}} = 3,75J\\
  {\rm{W}} = 6,25J\\
  b.1,25m\\
  c.0,83m
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

   a. Động năng, thế năng,cơ năng của vật.

  \[\begin{array}{l}
  {{\rm{W}}_{d0}} = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}.0,25.4,{5^2} = 2,5J\\
  {{\rm{W}}_{t0}} = mg{h_0} = 0,25.10.1,5 = 3,75J\\
  {\rm{W}} = {{\rm{W}}_{d0}} + {{\rm{W}}_{t0}} = 6,25J
  \end{array}\]

  b. Vị trí của vật mà động năng = thế năng

  \[\begin{array}{l}
  {{\rm{W}}_d} = {{\rm{W}}_t}\\
  {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} = {\rm{W}}\\
   \Rightarrow {{\rm{W}}_t} = \frac{{\rm{W}}}{2}\\
   \Rightarrow mgh = \frac{{\rm{W}}}{2}\\
   \Rightarrow 0,25.10.h = \frac{{6,25}}{2}\\
   \Rightarrow h = 1,25m
  \end{array}\]

  c. Vị trí của vật mà động năng = 2 lần thế năng

  \[\begin{array}{l}
  {{\rm{W}}_d} = 2{W_t}\\
  {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} = {\rm{W}}\\
   \Rightarrow {{\rm{W}}_t} = \frac{{\rm{W}}}{3}\\
   \Rightarrow mgh = \frac{{\rm{W}}}{3}\\
   \Rightarrow 0,25.10.h = \frac{{6,25}}{3}\\
   \Rightarrow h = 0,83m
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )