Một hòn bi m=250g được ném lên cao với v=4,5m/s từ độ cao h=1,5m so với mặt đất .chọn góc thế năng tại mặt đất. Lấy y=10m/s. a). Tính động năng, thế

Photo of author

By Aubrey

Một hòn bi m=250g được ném lên cao với v=4,5m/s từ độ cao h=1,5m so với mặt đất .chọn góc thế năng tại mặt đất. Lấy y=10m/s.
a). Tính động năng, thế năng,cơ năng của vật.
b). Tìm vị trí của vật mà động năng = thế năng
c). Tìm vị trí của vật mà động năng = 2 lần thế năng
Leave a Comment