Một hỗn hợp X gồm Al, Mg, Cu có khối lượng 5g khi hòa tan trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 4,48 lít khí ở (đktc) và thu được dung dịch Y cùng chất

Question

Một hỗn hợp X gồm Al, Mg, Cu có khối lượng 5g khi hòa tan trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 4,48 lít khí ở (đktc) và thu được dung dịch Y cùng chất rắn Z. Lọc nung chất rắn Z trong không khí đến khi khối lượng không đổi cân nặng 1,375g. Tính khối lượng mỗi kim loại ?
Đáp số : mAl=2,7g; mMg=1,2g; mCu=1,1g

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-11T06:43:40+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T06:45:37+00:00

  Đáp án:

  \({m_{Al}} = 2,7{\text{ gam; }}{{\text{m}}_{Mg}} = 1,2{\text{ gam; }}{{\text{m}}_{Cu}} = 1,1{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Cu không phản ứng với HCl nên rắn là Cu.

  \(2Al + 6HCl\xrightarrow{{}}2AlC{l_3} + 3{H_2}\)

  \(Mg + 2HCl\xrightarrow{{}}MgC{l_2} + {H_2}\)

  Lọc lấy Cu đem nung trong không khí

  \(2Cu + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2CuO\)

  Ta có: 

  \({m_{CuO}} = 1,375{\text{ gam}}\)

  \( \to {n_{CuO}} = {n_{Cu}} = \frac{{1,375}}{{80}} = 0,0171875{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{Cu}} = 0,0171875.64 = 1,1{\text{ gam}}\)

  Gọi số mol Al và Mg lần lượt là x, y.

  \( \to 27x + 24y = 5 – 1,1 = 3,9{\text{ gam}}\)

  \({n_{{H_2}}} = \frac{3}{2}x + y = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2\)

  Giải được: x=0,1; y=0,05.

  \( \to {m_{Al}} = 0,1.27 = 2,7{\text{ gam}}\)

  \({m_{Mg}} = 0,05.24 = 1,2{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )