một khu đất hình thang có đáy lớn 100 m đáy nhỏ bằng 3/5 đáy lớn chiều cao 80 m ở giữa khu đất đào một ao thả cá có bán kính 20 m tính tỉ số phần trăm

Question

một khu đất hình thang có đáy lớn 100 m đáy nhỏ bằng 3/5 đáy lớn chiều cao 80 m ở giữa khu đất đào một ao thả cá có bán kính 20 m tính tỉ số phần trăm giữa diện tích đảo và diện tích khu đất

in progress 0
Rylee 2 tháng 2021-10-21T03:14:52+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T03:15:58+00:00

  Đáp án:

   19 ,625 %

  Giải thích các bước giải:

  Đáy bé của khu đất đó là :

  100 x $\frac{3}{5}$ = 60 m 

  Diện tích khu đất đó là :

  ( 100 + 60 ) x 80 : 2 = 6400 ( $m^{2}$ )

  Diện tích phần đào ao là :

  20 x 20 x 3,14 = 1256 ( $m^{2}$ )

  Tỉ số phần trăm giữa phần diện tích đào ao và diện tích khi đất hình thang đó là :

  1265 : 6400= 0,19625 % = 19,625 %

  Đáp số : 19 ,625%

   

  0
  2021-10-21T03:16:41+00:00

  Đáy bé khu đất là: `100xx3/5=60(m)`

  Diện tích khu đất là: `(100+60)xx80:2=6400(m^2)`

  Diện tích đào ao là: `20xx20xx3,14=1256(m^2)`

  Tỉ số phần trăm diện tích đào ao và diện tích khu đất là: `1256:6400=0,19625=19,625%`

  Đáp số: `19,625%`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )