Một loài sinh vật có 4 tế bào A ,B, C, D tham gia và phân bào. Tb A nguyên phân một số lần phân bào cho tb con. Số tế bào con này bằng 1/4 nhiễm sắc t

Question

Một loài sinh vật có 4 tế bào A ,B, C, D tham gia và phân bào. Tb A nguyên phân một số lần phân bào cho tb con. Số tế bào con này bằng 1/4 nhiễm sắc thể đơn trong một tế bào. Tb B nguyên phân một số lần cho các tế bào con với tổng số nhiễm sắc thể đơn gấp 4 lần nhiễm sắc thể đơn trong một tế bào. Tb C nguyên phân cần cung cấp nguyên liệu là 480 nhiễm sắc thể đơn. Tb Dnguyên phân tạo tế bào con, tế bào con có 960 nhiễm sắc thể được tạo từ nguyên liệu mới. Tất cả tế bào con của bốn tế bào trên có 1920 nhiễm sắc thể đơn
A xác định 2n
B xác định số lần phân bào của các tế bào A, B, C, D
C nếu tế bào con của tế bào A giảm phân hình thành giao tử thì tổng số nhiễm sắc thể đơn của giao tử là bao nhiêu
Giúp mình với…. hứa trả 5 vote ????????

in progress 0
Mackenzie 3 tháng 2021-09-09T16:02:40+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T16:04:19+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Số tế bào con do tế bào A tạo ra là $x$ => Bộ NST của loài là $4x$

  Số tế bào con do tế bào B tạo ra là $y$ ta có : $4x . y = 4. 4x => y = 4$

  Số tế bào con do tế bào C tạo ra là $z$ ta có $(z-1). 4x=480=>z. 4x = 480 + 4x$

  Số tế bào con do tế bào D tạo ra là $k$ ta có :$(k-2).4x=960=>k.4x=960+8x$

  Ta có :$(x+4+z+k). 4x=1920$

  =>$4$$x^{2}$$+16x+480+4x+960+8x=1920$

  =>$4$$x^{2}$$+28x-480=0<=>$$x^{2}$$+7x-120=0<=>(x+15)(x-8)=0$

  Vậy $x = 8 $thỏa mãn

  $2n = 4x => 2n = 32$

  Số tế bào con do tế bào A tạo ra là $8$ => Tế bào A nguyên phân $3$ lân 

  Số tế bào con do tế bào B tạo ra là  $4$ => Tế bào B nguyên phân $2$ lần

  Số tế bào con do tế bào C tạo ra là $16 $=> Tế bào C nguyên phân $4$ lần

  Số tế bào con do tế bào D tạo ra là $32$ => Tế bào D nguyên phân $5 $lần

  Nếu tế bào A giảm phân tạo giao tử => Số giao tử tạo thành là $8 . 4 = 32 $

  Số NST đơn trong các giao tử con là : $32 . n = 32. 16 = 512$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )