Một lớp có 45Học sinh gồm ba loại giỏi khá trung bình số học sinh giỏi chiếm 20 % số học sinh cả lớp số học sinh khá bằng năm phần ba số học sinh giỏ

Question

Một lớp có 45Học sinh gồm ba loại giỏi khá trung bình số học sinh giỏi chiếm 20 % số học sinh cả lớp số học sinh khá bằng năm phần ba số học sinh giỏi tính số học sinh mỗi loại

in progress 0
Eliza 2 tuần 2021-10-10T11:03:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T11:05:14+00:00

  số học sinh giỏi là

  45.20%=9(học sinh)

  số học sinh khá là

  9.5/3=15(học sinh)

  số học sinh trung bình là

  45-9-15=21(học sinh)

  0
  2021-10-10T11:05:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 20%=1/5

  Số học sinh giỏi của lớp là

           45×1/5=9 (học sinh)

  số học sinh khá là 

           9×5/3=15 (học sinh)

  số học sinh trung bình là 

          45-(9+15)=21 (học sinh)

                  đáp số : giỏi 9 học sinh

                                  khá 15 học sinh

                                  trung bình 21 học sinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )