Một lớp học có 27 học nam , số học sinh nữ bằng 25% số học sinh cả lớp. Tính số học sinh cả lớp

Question

Một lớp học có 27 học nam , số học sinh nữ bằng 25% số học sinh cả lớp. Tính số học sinh cả lớp

in progress 0
Rylee 2 tháng 2021-10-05T19:48:02+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T19:49:53+00:00

  Coi số học sinh lớp đó là 100%

  Số học sinh nam chiếm là:

            100%-25%= 75%

  Số học sinh cả lớp là:

             27:75%= 36[em]

                           Đ/s: 36 em.

   

  0
  2021-10-05T19:49:57+00:00

  Đáp án:

   `36` học sinh 

  Giải thích các bước giải:

  `27` học sinh ứng với số phần trăm là:
  `100%-25%=75%`
  Lớp đó có số học sinh là:
  `27:75xx100=36`(học sinh)
  Đáp số:`36` học sinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )