Một lớp học có 40 học sinh trong đó số học sinh trung bình chiếm 3/5 của lớp số học sinh khá chiếm 15% diện tích lớp. Hỏi số học sinh giỏi chiếm bao

Question

Một lớp học có 40 học sinh trong đó số học sinh trung bình chiếm 3/5 của lớp số học sinh khá chiếm 15% diện tích lớp. Hỏi số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu diện tích lớp?

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-07-24T19:18:13+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:20:05+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Số học sinh trung bình là:

       `40xx3/5=24` (học sinh)

  Số học sinh khá là:

       `40xx15%=6` (học sinh)

  Số học sinh giỏi là:

       `40-24-6=10` (học sinh)

  Số học sinh giỏi chiếm:

       `10:40=0,25=25%`

            Đáp số: `25%`

   

  0
  2021-07-24T19:20:10+00:00

  Đáp án:

   $25$%

  Giải thích các bước giải:

   Vì số học sinh trung bình chiếm $\frac{3}{5}$ số học sinh cả lớp nên:

  Số học sinh trung bình của lớp đó là:

  $40×\frac{3}{5}=24$ học sinh

  Đổi: $15$%$=\frac{3}{20}$

  Vì số học sinh khá chiếm $\frac{3}{20}$ số học sinh cả lớp nên:

  Số học sinh khá của lớp đó là:

  $40×\frac{3}{20}=6$ học sinh

  ⇒ Số học sinh giỏi của lớp đó là:

  $40-24-6=10$ học sinh

  Vậy số học sinh giỏi chiếm số phần trăm diện tích lớp là:

  $\frac{10}{40}×100$%$=25$%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )