Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A+G T+X = 0,4 thì mạch bổ sung có tỉ lệ này bằng :

Question

Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A+G T+X = 0,4 thì mạch bổ sung có tỉ lệ này bằng :

in progress 0
Madelyn 25 phút 2021-09-09T11:57:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:58:42+00:00

  Đáp án:

  $2,5$

  Giải thích các bước giải:

   Mạch 1 có $\frac{A1+G1 }{T1+X1}$ =$0,4$ 

  Theo nguyên tắc bổ sung ta có : 

  A1=T2 , G1=X2 , T1=A2 , X1=G2

  $\frac{A2+G2 }{T2+X2}$  = 1: $\frac{A1+G1 }{T1+X1}$ =$0,4$ =$2,5$

  0
  2021-09-09T11:59:08+00:00

  Vì ADN trong mạch được nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung (NTBS) 

  ta có

  A1 = T2 ; T1 = A1 ; G1 = X2 ; X1 = G2

  nên (A1 + G1) : (T1 + X1) = 0,4

  thì

  => (A2 + G2) : (T2 + X2)=(T1 + X1) : (A1 + G1)

                                   =1 : 0,4

                                   =2,5. 

  => Tỉ lệ = 2,5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )