Một người đi xe máy đi từ A đến B. Trên đoạn đường đầu người dó đi hết 15 phút. Đoạn đường cũn lại người đó trong thời gian 30 phút với vận tốc 12m/s.

Question

Một người đi xe máy đi từ A đến B. Trên đoạn đường đầu người dó đi hết 15 phút. Đoạn đường cũn lại người đó trong thời gian 30 phút với vận tốc 12m/s. Biết vận tốc trung bình của người đó trên cả quoãng đường là 36km/h. Tính quoãng đường đầu? ( làm chi tiết nha!)

in progress 0
Mackenzie 4 ngày 2021-12-07T02:30:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T02:32:29+00:00

  Đáp án:

  \({s_1} = 5,4km\)

  Giải thích các bước giải:

  + Đoạn đường đầu có: \(\left\{ \matrix{
  {s_1} \hfill \cr
  {t_1} = 15p = 0,25h \hfill \cr} \right.\)
  + Đoạn đường còn lại có:
  \(\eqalign{
  & \left\{ \matrix{
  {v_2} = 12m/s = 12.3,6 = 43,2km/h \hfill \cr
  {t_2} = 30p = 0,5h \hfill \cr} \right. \cr
  & \Rightarrow {s_2} = {v_2}{t_2} = 43,2.0,5 = 21,6km \cr} \)
  Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:
  \({v_{tb}} = {{{s_1} + {s_2}} \over {{t_1} + {t_2}}} = {{{s_1} + 21,6} \over {0,75}}\,\,\left( {km/h} \right)\)
  Bài cho vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường là 36km/h. Vậy:
  \({{{s_1} + 21,6} \over {0,75}} = 36 \Rightarrow {s_1} + 21,6 = 27 \Rightarrow {s_1} = 5,4km\)

  0
  2021-12-07T02:32:53+00:00

  Đáp án: 5.4 km

  Giải thích các bước giải: Đổi 12m/s=43200m/h = 43.2 km/h

  30 phút=0.5 giờ ; 15phút=0.25 giờ

  QĐ còn lại là : 43.2*0.5=21.6km

  Vận tốc TB là : S1+S2/t1+t2=S1+21.6/0.5+025=27/0.75=36

  QĐ ban đầu là 27-21.6=5.4 km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )