Phân tích đa thức thành nhân tử: a, $x^{2}$ -$y^{2}$ -5x+5 b, $x^{3}$ -$x^{2}$ – $4x^{2}$ +8x-4

Photo of author

By Maria

Phân tích đa thức thành nhân tử:
a, $x^{2}$ -$y^{2}$ -5x+5
b, $x^{3}$ -$x^{2}$ – $4x^{2}$ +8x-4
Leave a Comment