Một nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 14 . Số lớp electron của nguyên tử này là A. 1. B2. C. 3. D. 4

Question

Một nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 14 . Số lớp electron của nguyên tử này là
A. 1. B2. C. 3. D. 4

in progress 0
Claire 1 năm 2021-09-03T17:05:43+00:00 2 Answers 1444 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T17:06:54+00:00

  Đáp án:

  C. 3

  Giải thích các bước giải:

  Z = 14 : 1s22s22p63s23p2 

  ⇒ Số lớp e là 3e

  0
  2021-09-03T17:07:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Cấu hình : $1s^{2}$ $2s^{2}$ $2p^{6}$ $3s^{2}$ $3p^{2}$ 

  => Có 3 lớp electron 

  => Chọn câu C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )