Một nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng m0 = 0,1kg chứa m1 = 0,4kg nước ở nhiệt độ t1 =100C. Người ta bỏ một miếng hợp kim chì và thiếc có khối lượ

Question

Một nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng m0 = 0,1kg chứa m1 = 0,4kg nước ở nhiệt độ t1 =100C. Người ta bỏ một miếng hợp kim chì và thiếc có khối lượng m2 = 0,2kg ở nhiệt độ t2 =1200C. Biết nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt của hỗn hợp là t3 = 14oC. Hỏi có bao nhiêu gam nhôm và bao nhiêu gam thiếc trong hợp kim? Biết nhiệt dung riêng của nước, nhôm, thiếc lần lượt là 4200J/kg.K, 880J/kg.K, 230J/kg.K.

in progress 0
Arya 1 năm 2021-09-20T14:26:10+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:28:01+00:00

  Đáp án:

   m’=32gam

  m”=168gam

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng công thức : Q=m.c.∆t hay Q=m.c.(t-t’)

   Gọi m’ (kg) là khối lượng của nhôm

  Khối lượng của thiếc là : m”=0,2-m’ (kg)

  Nhiệt lượng cần thiết để nhiệt lượng kế bằng nhôm thu vào

  Q’=0,1.880.(14-10)=352 (J)

  Nhiệt lượng cần thiết để nước thu vào

  Q”=0,4.4200.(14-10)=6720(J)

  Nhiệt lượng cần thiết để khối lượng nhôm có trong miếng hợp kim tỏa ra

  Q1=m’.880.(120-14)=93280.m'(J)

  Nhiệt lượng cần thiết để khối lượng thiếc có trong hợp kim tỏa ra

  Q2=(0,2-m’).230.(120-14)=24380.(0,2-m’) (J)

  Bỏ qua mọi sự mất mát và trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh

  Theo phương trình cân bằng nhiệt

  Q’+Q”=Q1+Q2

  =>352+6720=93280.m’+24380.(0,2-m’)

  =>m’=0,032 (kg)=32 gam

  =>m”=0,168(kg)=168 gam

  Vậy khối lượng nhôm có trong hợp kim là 32gam

  khối lượng thiếc có trong hợp kim là 168gam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )