1 .trong khai triển (2x-3/x)^100 tìm hệ số của số hạng a) ko chứa x b) chứa 1/x^20 2. khai triển (2x^2+3)^9 em đang cần rất gấp mn giúp em vs

By Genesis

1 .trong khai triển (2x-3/x)^100 tìm hệ số của số hạng
a) ko chứa x b) chứa 1/x^20
2. khai triển (2x^2+3)^9 em đang cần rất gấp mn giúp em vs
Viết một bình luận