MỘT TÀU NGẦM LẶN DƯỚI BIỂN Ở ĐỘ SÂU 160M. BIẾT RẰNG TRỌNG LƯỢNG RIÊNG TRUNG BÌNH CỦA NƯỚC BIỂN LÀ d=10300N/m3. a, ÁP SUẤT TÁC DỤNG LÊN MẶT NGOÀI CỦA T

Question

MỘT TÀU NGẦM LẶN DƯỚI BIỂN Ở ĐỘ SÂU 160M. BIẾT RẰNG TRỌNG LƯỢNG RIÊNG TRUNG BÌNH CỦA NƯỚC BIỂN LÀ d=10300N/m3.
a, ÁP SUẤT TÁC DỤNG LÊN MẶT NGOÀI CỦA THÂN TÀU LÀ BAO NHIÊU?
b, mỘT LÚC SAU ÁP KẾ CỦA TÀU CHỈ ÁP SUẤT LÊN THÂN TÀU LÀ 2163000N/m2. HỎI TÀU ĐÃ NỔI LÊN HAY LẶN XUỐNG? TÀU ĐANG Ở ĐỘ SÂU BAO NHIÊU MÉT?

in progress 0
Maya 2 tuần 2021-11-24T23:22:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T23:24:02+00:00

  Đáp án:

   a> P=164800

  b> h’=210m

  Giải thích các bước giải:h=160m

  a> áp suất tác dụng lên mặt ngoài của tầu: 
  \(P = d.h = 10300.160 = 164800(N/{m^2})\)

  b> P’=216300N/m2

  so sánh áp suất: p’>P=> TẦU LẶN XUỐNG

  độ sâu:

  \(P’ = d.h’ =  > h’ = \frac{{P’}}{d} = \frac{{2163000}}{{10300}} = 210m\)

   

  0
  2021-11-24T23:24:13+00:00

  Đáp án : 

  a.$p = 1648000Pa$

  b.Tàu đã lặn xuống 

     $h = 210m$

  Giải thích các bước giải : 

  a. Áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là : 

  $\text{p = d.h = 10300.160 = 1648000Pa}$

  b. Áp suất ban đầu nhỏ hơn áp suất mới ⇒ Tàu đã lặn xuống 

      Độ sâu mà tàu đang ở  là : 

  $\text{ p = d.h ⇒ h = $\dfrac{p}{d}$ = $\dfrac{2163000}{10300}$ = 210m}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )