Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 84m , đáy bé bằng 2/3 đáy lớn ,chiều cao đáy bé 6,4m . Trung bình cứ 100m vuông trong một năm cấy lúa thu được

Question

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 84m , đáy bé bằng 2/3 đáy lớn ,chiều cao đáy bé 6,4m . Trung bình cứ 100m vuông trong một năm cấy lúa thu được 70kg thóc . Hỏi số thóc thu được trên thửa ruộng trong năm là bao nhiêu ?

in progress 0
aikhanh 2 tháng 2021-07-19T09:11:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:13:06+00:00

                                                         Bài giải

  Đáy bé thửa ruộng hình thang đó là:

            84  :  3  x  2  =  56 (m)

  Chiều cao thửa ruộng hình thang đó là:

            56  –  6,4  =  49,6 (m)

  Diện tích thửa ruộng hình thang đó là:

            (84  +  56)  x  49,6  :  2  =  3472 (m2)

  Số thóc thu được trên thửa ruộng trong năm là:

            70  x  (8472  :  100)  =  5930,4 (kg)

                                             Đáp số: 5930,4kg thóc

    

  0
  2021-07-19T09:13:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   đáy bé của thửa ruộng đó là:

  84×2/3=56(m)

  chiều cao thửa ruộng đó là:

  diện tích thửa ruộng đó là:

  (84+56)x

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )