Một tổ có 12 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Tỉ số của số bạn nam số bạn nữ của tổ đó là:

Question

Một tổ có 12 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Tỉ số của số bạn nam số bạn nữ của tổ đó là:

in progress 0
Isabelle 1 tuần 2021-08-30T16:51:53+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T16:53:19+00:00

  Đáp án:

  Tỉ số của số bạn nam với số bạn nữ của tổ đó là 5/7

  Giải thích các bước giải:

   số bạn nam trong tổ đó là

  12-5=7(bạn)

  Tỉ số của số bạn nam với số bạn nữ của tổ đó là

  5÷7=5/7(số sinh nữ)

  vậy Tỉ số của số bạn nam với số bạn nữ của tổ đó là 5/7

  0
  2021-08-30T16:53:21+00:00

  Đáp án:

  `7/5`

  Giải thích các bước giải:

  Số bạn nữ của tổ là:

     `12-5=7` (bạn)

  Tỉ số của số bạn nam với số bạn nữ là:

     `7:5=7/5`

         Đáp số: `7/5`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )