Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc là 20m/s từ độ cao h so với mặt đất. Khi chạm mặt đất vận tốc của vật là 30m/s, bỏ qua sức cản kk. Lấy

Question

Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc là 20m/s từ độ cao h so với mặt đất. Khi chạm mặt đất vận tốc của vật là 30m/s, bỏ qua sức cản kk. Lấy g=10m/s^2
A) độ cao h
B) độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất (Wđ=0)
C) vận tốc của vật khi Wđ =3Wt
Dùng ĐLBT cơ năng nha mng
Thank youuu ~~

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-10-16T11:39:02+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T11:40:09+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.h = 25m\\
  b.{h_{\max }} = 45m\\
  c.v = 15\sqrt 3 m/s
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  {W_{d\max }} = W\\
  \frac{1}{2}mv_{\max }^2 = \frac{1}{2}m{v^2} + mgh\\
  \frac{1}{2}{.30^2} = \frac{1}{2}{.20^2} + 10h\\
   \Rightarrow h = 25m\\
  b.\\
  {W_{d\max }} = {W_{t\max }}\\
  \frac{1}{2}mv_{\max }^2 = mgh_{\max }^{}\\
  0,{5.30^2} = 10{h_{\max }}\\
   \Rightarrow {h_{\max }} = 45m\\
  c.\\
  {W_d} = 3{W_t} \Rightarrow {W_d} = \frac{3}{4}W\\
  \frac{1}{2}m{v^2} = \frac{3}{4}.\frac{1}{2}mv_{\max }^2\\
  v = \sqrt {\frac{3}{4}v_{\max }^2}  = \sqrt {\frac{3}{4}{{.30}^2}}  = 15\sqrt 3 m/s
  \end{array}\)

  0
  2021-10-16T11:40:18+00:00

  Gọi vị trí:

  – Tại độ cao h là A

  – Tại độ cao cực đại là B

  – Tại mặt đất là C

  – Tại nơi wđ = 3wt là D

  wC = wđC + wtC = wđC

  => wC = 1/2mvC^2 = 1/2.30^2m= 450m (J)

  a. wA = wC

  => wđA + wtA = wC

  => 1/2mvA^2 + mgzA = 450m

  => 1/2vA^2 + gzA = 450

  => 1/2.20^2 + 10zA = 450

  => zA = 25 (m)

  b. wB = wC

  => wđB + wtB = wC

  => mgzB = 450m

  => gzB = 450

  => zB = 45 (m)

  c. wD = wC

  => wtD + wdD = wC

  => 1/3wđD + wdD = 450m

  => 4/3.1/2vD^2 = 450

  => vD = 15căn3 m/s

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )