Nam đọc một cuốn sách trong ba ngày.Ngày thứ nhất đọc $\frac{3}{8}$ cuốn sách,ngày thứ hai đọc $\frac{1}{3}$ cuốn sách,ngày cuối cùng đọc nốt 35 trang

Question

Nam đọc một cuốn sách trong ba ngày.Ngày thứ nhất đọc $\frac{3}{8}$ cuốn sách,ngày thứ hai đọc $\frac{1}{3}$ cuốn sách,ngày cuối cùng đọc nốt 35 trang còn lại.Hỏi quyển sách dày bao nhiêu trang?

in progress 0
Savannah 1 giờ 2021-09-07T10:32:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:33:14+00:00

     35 trang sách chiếm là :

       `1 – 3/8 – 1/3 = 7/24` ( quyển sách )

     Quyển sách đó dài là :

       `35 : 7/24 = 120` ( trang )

                      Đáp số : `120` trang

   

  0
  2021-09-07T10:33:36+00:00

  Đáp án:

   `=` `120` trang

  Giải thích các bước giải:

  Quyển sách dày số trang là :

  `35 :  ( 1 – 3/8 – 1/3  )= 120` ( trang )

  Đáp số : `120` trang

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )