nêu khái niệm, đối tượng, pttq, nguyên liệu, diễn biến, kết quả của quá trình hô hấp và quá trình quang hợp

Question

nêu khái niệm, đối tượng, pttq, nguyên liệu, diễn biến, kết quả của quá trình hô hấp và quá trình quang hợp

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-10-02T20:34:09+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:35:09+00:00

  +) Hô hấp:

  ★Khái niệm: Là quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời chuyển hoá năng lượng trong chất hữu cơ thành năng lượng ATP

  ★Đối tượng: mọi tế bào

  ★PTTQ:

   C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

  → 6CO2 + 12H2O + (ATP+ nhiệt ) 

  ★Nguyên liệu:

  C6H12O6,O2,H2O

  ★Diễn biến:

   -Đường phân: phân giải glucozo thành axit pyruvic, NADH và ATP

  -Chu trình Krebs: axit pyruvic chuyển thành axetyl CoenzymA vào trong ti thể.

  Tiếp đến CH3COS~CoA cùng NAD+,FAD+, ADP, Pi và H2O tạo thành CO2, NADH, FADH2, ATP.

  -Chuỗi chuyền e: NADH và FADH2 cung cấp H+ cho ti thể. Sau đó, ti thể sẽ bơm H+ ra xoang gian màng tạo ra thế năng H+. Tiếp đến, H+ sẽ đi qua kênh ATP-synthetaza để tổng hợp ATP

  ★ Kết quả: tạo ra ATP,t° và thải CO2,H2O

  +) Quang hợp:

  ★ Khái niệm: Là quá trình tổng hợp các chất hưu cơ từ chất vô cơ, đồng thời chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành năng lượng tích lũy trong các hợp chất hữu cơ.

  ★ Đối tượng: tế bào có lục lạp hoặc chất diệp lục

  ★ PTTQ:

  6CO2 + 12H2O  → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

  ★ Nguyên liệu:

  6CO2,H2O, As

  ★ Diễn biến:

  – Pha sáng: Diện lục sau khi hấp thụ ánh sáng làm cho e lớp ngoài cùng bị bật ra khỏi quỹ đạo. Diệp lục chuyển sang trạng thái kích động điện tử. Điện tử sau khi bật ra khỏi diệp lục thì truyền cho chuỗi chuyền e…. H2O → 4H+    + 4e  + O2

  Điện tử sau khi phân li nước sẽ cung cấp cho diệp lục

  -Pha tối:

  CO2 cùng với đường 5C tạo ra APG. APG được khử thành sản phẩm để tạo nên Đường 6C. Từ Đường 6C quay trở lại hình thành 5C …

  ★ Kết quả: C6H12O6,O2, H2O

  0
  2021-10-02T20:36:06+00:00

  * Hô hấp 

  1. Khái niệm : Hô hấp là quá trình oxy hóa các chất hữu cơ thành Co2 và H2O đóng vai trò giải phóng năng lượng , cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể

  2. Đối tượng: Các tế bào và ti thể của tế bào sống 

  3. PPTQ :C6H1206 + 602 —> 6C02 + 6H20 +ATP + Q

  4, Nguyên liệu : Chất hữu cơ , khí  O2

  5. Diễn biến 3 quá trình :

  – Đường phân

  – Chu trình kreb 

  – Chuỗi truyền electron

  6, Kết quả : giải phóng C02 , H20 và năng lượng 

  * Quang hợp :

  1. Khái niệm : Quang hợp là quá trình biến năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học trong các hợp chất hữu cơ.

  2.Đối tượng : lục lạp 

  3,Phương trình :6CO2 + 12H2O -> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

  4, Nguyên liệu : C02, H20, năng lượng ánh sáng 

  5, Diễn biến : 2pha : pha sáng , pha tối 

  6. Kết quả : giải phóng O2 và H2O và glucose

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )