Nêu nhan xét của em về tình hình chung của các đất nước Đông Nam Á vào cuối TK XIX – đầu TK XX

Question

Nêu nhan xét của em về tình hình chung của các đất nước Đông Nam Á vào cuối TK XIX – đầu TK XX

in progress 0
Claire 1 tuần 2021-08-29T14:52:32+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:53:33+00:00

  Đến cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, trừ Xiêm (Thái Lan, các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa hay nửa thuộc địa của các nước đế quốc.

  Các nước đế quốc đều thi hành chính sách cai trị hà khắc, khai thác, bóc lột thuộc địa dã man.

  Nhân dân ở khu vực này đã liên tiếp nổi dậy đấu tranh dưới nhiều hình thức chống thực dân, phong kiến, dành độc lập dân tộc.

  Các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX đều thất bại, song phong trào vẫn tiếp tục làm cơ sở cho sự phát triển tiếp theo ở những giai đoạn sau này.

  XIN HAY NHẤT Ạ

  0
  2021-08-29T14:54:04+00:00

  Đến cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, trừ Xiêm (Thái Lan, các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa hay nửa thuộc địa của các nước đế quốc.

  Các nước đế quốc đều thi hành chính sách cai trị hà khắc, khai thác, bóc lột thuộc địa dã man.!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )