Nếu nhận xét về những giá trị văn hóa thời dựng nước? theo bạn, nhân dân ta nhất là giới trẻ cần nhận thức như thế nào về trách

Question

Nếu nhận xét về những giá trị văn hóa thời dựng nước? theo bạn, nhân dân ta nhất là giới trẻ cần nhận thức như thế nào về trách nhiệm bảo tồn, giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc

in progress 0
Eden 4 tuần 2021-11-10T21:11:38+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-10T21:13:10+00:00

     Trong quá trình đổi mới thể chế, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đã tạo những tiền đề, điều kiện, môi trường,, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với văn hóa. Sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với văn hóa, cũng như vai trò của tất cả các chủ thể trong xã hội về văn hóa, đã tạo nên bước phát triển mới của nền văn hóa Việt Nam. Những thành tựu cũng như yếu kém, bất cập trong phát triển văn hóa, đã được tổng kết – đánh giá chính thức nêu trong các văn kiện của Đảng (Nghị quyết các Đại hội Đảng và nghị quyết các Hội nghị Trung ương Đảng), Nhà nước.

    mk đoán vậy nha bạn!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )