nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất rắn K2O , MgO và P2O5 ; nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất lỏng ( dung dịch ) NaCl , H2SO4 , NaOH v

Question

nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất rắn K2O , MgO và P2O5 ; nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất lỏng ( dung dịch ) NaCl , H2SO4 , NaOH và H2O ; nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất khí H2 , O2 , và không khí

in progress 0
Eliza 2 tháng 2021-10-04T06:33:25+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:35:17+00:00

   Hi vọng giúp ích được cho bạn.

  Thi tốt nha!

  0
  2021-10-04T06:35:17+00:00

  a. Chất rắn `K_2O,MgO,P_2O_5`

  Trích mẫu thử và cho quỳ tím ẩm vào các mẫu thử trên:

  + Hóa xanh: `K_2O`

  `PTHH:K_2O+H_2O→2KOH`

  + Hóa đỏ: `P_2O_5`

  `PTHH:P_2O_5+3H_2O→2H_3PO_4`

  + Không đổi màu: `MgO`

  b. Chất lỏng: `NaCl,H_2SO_4,NaOH,H_2O`

  Trích mẫu thử và cho quỳ tím vào các chất trên:

  + Hóa đỏ: `H_2SO_4`

  + Hóa xanh: `NaOH`

  + Không ht: `NaCl, H_2O`

  Cho dd `AgNO_3` vào các chất trên:

   + Kết tủa: `NaCl`

  `PTHH:NaCl+AgNO_3→AgCl+NaNO_3`

  + Không ht: `H_2O`

  c. Các chất khí: `H_2,O_2,KK`

  Trích ẫu thử và dẫn qua dd `Ca(OH)_2`

  + Kết tủa: KK ( trong KK có `CO_2`)

  `PTHH:CO_2+Ca(OH)_2→CaCO_3+H_2O`

  + Không hiện tượng: `H_2,O_2`

  Dẫn 2 khí trên qua bột `CuO` nung nóng:

  + Bột chuyển từ đen → đỏ: `H_2`

  $PTHH:CuO+H_2 \xrightarrow{t^o}Cu+H_2O$

  + Không ht: `O_2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )