Nêu sự khác nhau giữa thường biến với đột biến.

Question

Nêu sự khác nhau giữa thường biến với đột biến.

in progress 0
Josephine 3 tuần 2021-07-09T22:12:02+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:13:14+00:00

   – Sự khác nhau giữa thường biến với đột biến :

  + Về biến đổi :

  → Thường biến thuộc  biến  đổi kiểu hình .

  → Đột biến thuộc kiểu biến đổi về gen .

  + Về cách thức xuất hiện :

  → Thường biến xuất hiện đồng loạt & theo hướng xác định .

  → Đột biến lại xuất hiện riên lẻ và ko theo hướng xác định .

  + Về di truyền : 

  → Thường biến thì ko có yếu tố di truyền .

  → Đột biến thì có yếu tố di truyền .

  + Về tính ứng dụng : 

  → Thường biến ko phải là nguyên liệu quan trọng cho việc chọn giống & tiến hóa .

  → Đột biến lại là nguyên liệu quan trọng cho việc chọn giống & tiến hóa .

  0
  2021-07-09T22:13:53+00:00

  Sự khác nhau giữa thường biến và đột biến 

  *Thường biến:

  +Chỉ gây biến đổi kiểu hình 

  +Xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định 

  +Không di truyền được 

  +Có lợi, giúp sinh vật thích nghi với điều kiện môi trường sống 

  + Không có vai trò gì trong chọn giống và tiến hóa

  *Đột biến 

  + Gây biến đổi kiểu gen, từ đó làm biến đổi kiểu hình

  +Xuất hiện riêng lẻ và ko theo 1 hướng xác định 

  + Di truyền được cho đời con

  + Có thể có lợi, có hại hoặc trung tính, dựa vào tổ hợp mang gen hoặc nst đột biến 

  + Là nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn giống và tiến hóa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )