Nêu tóm tắt nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển. Làm hộ trong 30p ạ !

Question

Nêu tóm tắt nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển.
Làm hộ trong 30p ạ !

in progress 0
Eden 3 tháng 2021-08-31T02:41:41+00:00 2 Answers 40 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T02:42:43+00:00

  Về giáo dục:

  + Phát triển văn học, nghệ thuật

  + Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân

  + Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học

  + Sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết

  – Về văn hóa – nghệ thuật:

  + Đấu tranh chống các tư tưởng của chế độ cũ

  + Văn học – nghệ thuật phát triển

  Về khoa học – kĩ thuật

  ⇒Đạt được nhiều thành tựu rực rỡ và chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao khoa học thế giới. 

  -Nền văn hóa Xô Viết hình thành 

  +Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và kế thừa những tinh hoa của di sản văn hóa nhân loại. Đó là văn hóa Xô viết.

  0
  2021-08-31T02:43:35+00:00

  – Về giáo dục:

  + Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học

  + Sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết

  + Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân

  – Về khoa học – kĩ thuật đạt được nhiều thành tựu rực rỡ và chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao khoa học thế giới. 

  – Về văn hóa – nghệ thuật:

  + Đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ

  + Văn học – nghệ thuật phát triển với tên tuổi nhiều nhà văn, nghệ sĩ như: M. Goóc-ki, M. Sô-lô-khốp, L. Tôn-xtôi,…

  -Nền văn hóa Xô Viết hình thành 

  +Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và kế thừa những tinh hoa của di sản văn hóa nhân loại. 

  => Đó là văn hóa Xô viết.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )