Ngâm một thanh sắt có khối lượng 20 gam vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 1M và AgNO3 0,5M, sau một thời gian thấy khối lượng thanh sắt tăng 10%.

Question

Ngâm một thanh sắt có khối lượng 20 gam vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 1M và AgNO3 0,5M, sau một thời gian thấy khối lượng thanh sắt tăng 10%. Hỏi khối lượng dung dịch đã thay đổi như thế nào?

in progress 0
Daisy 2 năm 2021-08-28T01:47:46+00:00 1 Answers 41 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-08-28T01:48:53+00:00

  $\Delta m=20.10\%=2g$

  $n_{Cu(NO_3)_2}=0,2(mol)$

  $n_{AgNO_3}=0,2.0,5=0,1(mol)$

  Nếu Fe vừa tác dụng hết với $AgNO_3$:

  $Fe+2AgNO_3\to Fe(NO_3)_2+2Ag$

  $\Rightarrow n_{Fe\text{pứ}}=0,05(mol)$

  $\Rightarrow \Delta m_1=0,1.108-0,05.56=13,6g$

  Vì $\Delta m<\Delta m_1$ nên sau phản ứng, $AgNO_3$ còn dư.

  Đặt $n_{Ag}=x\Rightarrow n_{Fe}=0,5x$

  $108x-56.0,5x=2$

  $\Leftrightarrow x=0,025$

  $\Delta m_{dd}=m_{Fe}-m_{Ag}=0,025.0,5.56-0,025.108=-2g$

  $\to dd$ giảm đi $2g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )