Người ta kéo một vật có m = 10kg cao 20m lên mặt phẳng nghiêng bằng lực kéo có độ lớn 50N a) Tính công do người đó thực hiện b) Tính chiều dài của mặt

Question

Người ta kéo một vật có m = 10kg cao 20m lên mặt phẳng nghiêng bằng lực kéo có độ lớn 50N
a) Tính công do người đó thực hiện
b) Tính chiều dài của mặt phẳng nghiêng
c) giả sử lực ma sát của mặt phẳng nghiêng là 10N. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng trong trường hợp này

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-07-20T13:31:09+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T13:32:55+00:00

  Đáp án:

  Tóm tắt:

  `m=10kg`

  `h=20m`

  `F=50N`

  Fma sát=`10N`

  a) `A=?`

  b)`s=?`

  c)`H=?%`

  giải

  Trọng lượng của vật là:

  `P=10.m=10.10=100(N)`

  a)Công người đó thực hiện là:

  `Ai=P.h=100.20=2000 (J)`

  b)Chiều dài của mặt phẳng nghiêng là:

  `Ai=F.s=>s=A/F=2000/50=40(m)`

  Công ma sát là:

  `Amasat =Fms.s=10.40=400 (J)`

  Công toàn phần là:

  `Atp=Ams+Ai=400+2000=2400 (J)`

  Hiệu suất là:

  `(Ai)/(Atp).100%=(2000)/(2400).100%=83.3%`

   

  0
  2021-07-20T13:33:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:tóm tắt:

  m=10kg=>P=100N

  h=20m

  F=50N

  a, A=?J

  b, s=?m

  c, Fms=10N

     H=?%

  G: a, Công người đó thực hiện là:    Aci=P.h=100.20= 2000(J)

  b, Chiều dài của mặt phẳng nghiêng là:   Aci=P.h=F.s=>s=Aci/F=2000/50= 40(m)

  c, Công hao phí là:  Ahp=Fms.s= 10.40=400(J)

  Công toàn phần là:   Atp=Aci+Ahp= 2000+400=2400(J)

  Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng trong trường hợp này là: H=Aci/Atp.100%=2000/2400.100%=83.3%

      

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )