Người thợ lặn xuống nước ở độ sâu 7 m a ) Tính áp suất của nước ép cơ thể biết trọng lượng riêng của nước là 10.000 N/m^3 b ) Cho diện tích cơ thể l

Question

Người thợ lặn xuống nước ở độ sâu 7 m
a ) Tính áp suất của nước ép cơ thể biết trọng lượng riêng của nước là 10.000 N/m^3
b ) Cho diện tích cơ thể là 1 , 5 m^2 . Tính áp lực của cơ thể

in progress 0
Kaylee 3 tuần 2021-08-18T22:43:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:45:18+00:00

  `a.` Áp suất của nước ép cơ thể là:

  $p=d.h=10000.7=70000(N/m^2)$

  `b.` Áp lực của nước lên cơ thể là:

  `F=p.S=70000.1,5=105000(N)`

  0
  2021-08-18T22:45:35+00:00

  Đáp án:

  a. p = 70000N/m²

  b. F = 105000N 

  Giải thích các bước giải:

  a. Áp suất của nước ép cơ thể là:

  $p = d.h = 10000.7 = 70000N/{m^2}$

  b. Áp lực tác dụng lên cơ thể là:

  $p = \dfrac{F}{S} \Rightarrow F = p.S = 70000.1,5 = 105000N$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )